بارکد چیست و چه کاربردی دارد

بارکد چیست و چه کاربردی دارد