برندسازی شهری برندسازی شهری چیست ؟ فرایند برندسازی یک شهر یا مکان است که برندسازی جغرافیایی و برندسازی مکانی هم نامیده می شود . شهرها در سرتاسر دنیا مانند هر کالای مصرفی دیگری می توانند برای خودشان برندسازی کنند ، تا به این صورت به عنوان برند شهری و مکانی