شلف چیست و چه کاربردی دارد

شلف چیست و چه کاربردی دارد