استند های فروشگاهی ایستاده جزو پر کاربدترین استندها در فروش محصول می باشند .
استنـدهای ایستاده به علت فضـای مناسب برای چینش محـصول ،برندیگ مناسب از لحـالظ تبلیغات بصری و همچنین قابلیت طراحی در ابعاد مختلف می تواند کمک شایانی در فروش محصول به تولید کننده داشته باشد.

j-1
j-2