مزایای برند برای مشتری و برند مزایای برند برای مشتری و برند  را میدانید ؟ در این بخش از نماد افرین قصد داریم بیشتر از مزایای برندیگ برای شما صحبت کنیم . وجود برند مزایای فراوانی برای نظام اقتصادی دارد . در ادامه به مزایای برندیگ خواهیم پرداخت :