5 بهمن, 1399

روانشناسی اشکال هندسی در طراحی

روانشناسی اشکال هندسی در طراحی روانشناسی اشکال هندسی در طراحی  را میدانید ؟ تمام اشیای تصویری را می‌توان با کمک شکل‌ها نمایش داد. دایر‌ه‌ای که چند […]