نکاتی برای انتخاب رنگ سازمانی نکاتی برای انتخاب رنگ سازمانی را در این بخش از نماد افرین برای شما شرح خواهیم داد . رنگ ها در زندگی روزمره ما حضور قابل توجهی دارند و میتوان گفت بدون وجود رنگ زندگی بسیار کسالت اور و افسرده کننده میشود .   ایا